ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pumppukunkku Oy on sitoutunut kunnioittamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle, miten käsittelemme henkilötietoja, sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Pumppukunkulla tarkoitetaan Pumppukunkku Oy (0804383-0) yritystä. Palvelulla tarkoitetaan Pumppukunkun tarjoamaa palvelua kuten sen ylläpitämiä verkkosivuja, uutiskirjettä tai muuta Pumppukunkun tarjoamaa Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Pumppukunkun Palvelua käyttävää henkilöä.

Pumppukunkku noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Pumppukunkun Palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää Palveluja, koska Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi
Pumppukunkun asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Pumppukunkku Oy (0804383-0)

Kirkkotie 34, 72100 Karttula

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: myynti@pumppukunkku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Pumppukunkku käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Pumppukunkun liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat: 

– Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä

– Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus

– Liiketoiminnan kehittäminen

– Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen

– Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit

– Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme

– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen

– Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen

– Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen

– Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen 

Pääasiallisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa käyttäessään Palveluamme. Voimme saada tietoja myös yhteistyökumppaneiltamme kuten rahtiyhtiöiltä tai rahoitusyhtiöltä sekä muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Pumppukunkun ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Pumppukunkun ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Pumppukunkun oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen. Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja

– Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot
– Maksu- ja maksutapatiedot
– Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
– Kiinnostuksen kohteet (liittyen palveluumme)

– Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät

– Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena

– Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

– Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut

– Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle? Pumppukunkun yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Pumppukunkku käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Pumppukunkku voi luovuttaa yhteistyökumppanille Palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Pumppukunkku käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Pumppukunkun lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pumppukunkku käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen Asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Pumppukunkku on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Pumppukunkku säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Pumppukunkku huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Pumppukunkun Palvelun, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Pumppukunkku huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Pumppukunkku pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Henkilötietoja käsittelevät Pumppukunkun omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Pumppukunkku käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Pumppukunkun parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Palveluun rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttaa, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Pumppukunkku on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Pumppukunkulle asiasta. Pumppukunkku on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio Palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.